CancerSELECT® 125

קשורה לטיפול במחלה:

כל סוגי הסרטן

אוכלוסיית יעד:

מטופלים המעוניינים לדעת אילו טיפולים ביולוגיים ואימונותרפיים יתאימו למחלתם

מטרת הבדיקה:

ברור גנומי באמצעות ריצוף 125 גנים מרקמת הגידול בהשוואה לריצוף אותם גנים מרקמה נורמלית של המטופל (דגימת רוק), לצורך התאמת טיפולים ביולוגיים ואימונותרפיים

סוג הדגימה:

רקמה של הגידול הסרטני המוצאת במהלך הניתוח או ביופסיה המקובעת בפאראפין ודגימת רוק של המטופל

@