Guardant360 | אונקוטסט

Guardant360

קשורה לטיפול במחלה:

כל סוגי הסרטן (למעט סרטן דם)

אוכלוסיית יעד:

מטופלים בשלב של סרטן מתקדם המעוניינים לדעת אילו טיפולים ביולוגיים יתאימו למחלתם באמצעות ביופסיה “נוזלית” – דגימת דם

מטרת הבדיקה:

ברור גנומי באמצעות ריצוף 74 גנים מדגימת דם – ביופסיה “נוזלית” במצבים:
1. כאשר לא ניתן לבצע ביופסיה פולשנית או לא נותרה רקמת גידול עבור הברור הגנומי.
2. הכוונת טיפול לאחר התפתחות עמידות לטיפול ביולוגי.
3. מעקב אחר הטיפול בזמן אמת.

סוג הדגימה:

דגימת דם

צור קשר