Tissue WGS (Whole Genome Sequencing) | אונקוטסט
סרטן השד
סרטן השד
אונקוטסט > סרטן השד > Tissue WGS (Whole Genome Sequencing)

Tissue WGS (Whole Genome Sequencing)

קשורה לטיפול במחלה:

סרטן השד

אוכלוסיית יעד:

חולים המעוניינים לדעת אילו טיפולים ביולוגים יתאימו למחלתם

מטרת הבדיקה:

סיוע בבחירת הטיפול הביולוגי על פי הפרופיל הגנטי של תאי הגידול באמצעות ריצוף הדנ”א של כל הגנום

סוג הדגימה:

תאי הגידול ודגימת דם לצורך השוואה לדנ”א של המטופל

צור קשר