Tissue Genomic Proteomic Sequencing | אונקוטסט
סוגי סרטן נוספים
סוגי סרטן נוספים
אונקוטסט > סוגי סרטן נוספים > Tissue Genomic Proteomic Sequencing

Tissue Genomic Proteomic Sequencing

קשורה לטיפול במחלה:

סרטן כליות

אוכלוסיית יעד:

חולים המעוניינים לדעת אילו טיפולים ביולוגים יתאימו למחלתם

מטרת הבדיקה:

סיוע בבחירת הטיפול הביולוגי והטיפול החיסוני על פי הפרופיל הגנטי של תאי הגידול, באמצעות ריצוף דנ”א של כל הגנום וריצוף כל הרנ”א (טרנסקריפטום)

סוג הדגימה:

תאי הגידול ודגימת דם לצורך השוואה לדנ”א של המטופל

צור קשר