(Tissue WGS (Whole Genome Sequencing | אונקוטסט
סוגי סרטן נוספים
סוגי סרטן נוספים
אונקוטסט > סוגי סרטן נוספים > (Tissue WGS (Whole Genome Sequencing

(Tissue WGS (Whole Genome Sequencing

קשורה לטיפול במחלה:

סרטן הלבלב

אוכלוסיית יעד:

חולים המעוניינים לדעת אילו טיפולים ביולוגים יתאימו למחלתם

מטרת הבדיקה:

סיוע בבחירת הטיפול הביולוגי על פי הפרופיל הגנטי של תאי הגידול באמצעות ריצוף הדנ”א של כל הגנום

סוג הדגימה:

תאי הגידול ודגימת רוק לצורך השוואה לדנ”א של המטופל

צור קשר