Tissue WGS (Whole Genome Sequencing) | אונקוטסט
סרטן הלבלב
סרטן הלבלב
אונקוטסט > סוגי סרטן נוספים > סרטן הלבלב > Tissue WGS (Whole Genome Sequencing)

Tissue WGS (Whole Genome Sequencing)

קשורה לטיפול במחלה:

סרטן הלבלב

אוכלוסיית יעד:

חולים המעוניינים לדעת אילו טיפולים ביולוגים יתאימו למחלתם

מטרת הבדיקה:

סיוע בבחירת הטיפול הביולוגי והטיפול החיסוני על פי הפרופיל הגנטי של תאי הגידול באמצעות ריצוף של כל הגנום

סוג הדגימה:

תאי הגידול ודגימת דם לצורך השוואה לדנ”א של המטופל

צור קשר