(MMR (MSI | אונקוטסט

(MMR (MSI

קשורה לטיפול במחלה:

סרטן הקיבה

אוכלוסיית יעד:

מטופלים המעוניינים לדעת האם טיפול חיסוני חוסם PD1/PDL1 (אימונותרפיה) מתאים למחלתם

מטרת הבדיקה:

1. גידולים אצל מטופלים בהם מנגנון ה MMR פגום רגישים יותר לטיפול אימונותרפי בחוסמי PD-1 (קיטרודה)
2. בסרטן מעי גס בשלב מוקדם של המחלה MMR מסייע בהערכת הסיכון להישנות המחלה

סוג הדגימה:

דגימה של רקמת גידול המוצאת בזמן הביופסיה ומקובעת בפאראפין